REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOCTOR QUEEN®

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.doctorqueen.pl prowadzony jest przez DOCTOR QUEEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewcu, przy ul. Promyk 6/12 (62-070), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000900152, numerem NIP 7773373586, o kapitale zakładowym wynoszącym 20.000,00 zł, w całości opłaconym; dane kontaktowe: e-mail: contact@doctorqueen.pl, tel. +48 737 332 890.
 2. Definicje:
  • Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
  • Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.doctorqueen.pl,
  • Sprzedawca – DOCTOR QUEEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewcu, przy ul. Promyk 6/12 (62-070), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000900152, numerem NIP 7773373586, o kapitale zakładowym wynoszącym 20.000,00 zł, w całości opłaconym; dane kontaktowe: e-mail: contact@doctorqueen.pl, tel. +48 737 332 890.
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sklepem) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Newsletter – elektroniczna usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym automatyczne otrzymywanie od cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony Sklepu: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w okienku „Newsletter” widocznym na stronie Sklepu Internetowego adresu e-mail, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, wyrażenia zgody na wysyłkę materiałów marketingowych oraz zapoznaniu się z polityką prywatności i kliknięciu pola subskrypcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub zamawiania – z chwilą utworzenia Konta lub dokonania Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter. Newsletter jest bezpłatny, a subskrypcja następuje na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@doctorqueen.pl.

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wysyłek produktu za granicę Polski Klient jest obowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą drogą e-mail lub telefonicznie w celu ustalenia kosztów dodatkowych lub terminu wysyłki.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą formularza Zamówień:
  • procedura rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym,
  • złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego),
  • W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  • dla skutecznego złożenia Zamówienia Klient powinien odznaczyć pole z akceptacją Regulaminu i zapoznać się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stosowaną w Sklepie.
 4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 5. Sklep przewiduje dokonywanie Zamówień w opcji bez konieczności rejestracji i logowania oraz posiadając konto w Sklepie. Konto można założyć przy składaniu Zamówienia poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa lub przy wyborze okienka rejestracji konta – umowa o prowadzenie Konta zostanie zawarta przy skutecznym złożeniu takiego Zamówienia na czas nieoznaczony lub po dokonaniu rejestracji (zostanie ona potwierdzona w formie e-mail). W każdej chwili można dokonać wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta przez złożenie takiego oświadczenia Sklepowi, np. w formie pisemnej lub przez formularz kontaktowy.
 6. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenie Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów. Przyjmuje się, że Klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu Zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru Zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.
 7. Logowanie do Konta odbywa się przez wpisanie e-mail i hasła w oknie logowania, w prawnym górnym rogu strony. Jeżeli Klient zarejestruje Konto, w jego ustawieniach może przejrzeć ostatnie zamówienia, zarządzać adresami płatności i dostawy oraz zmieniać hasło i szczegóły Konta.
 8. Na stronie Produktu Sklep informuje o dostępności oraz szacowanym terminie wysyłki.
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie na e-mail Klienta podany przy Zamówieniu.

III. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – Obsługę płatności prowadzi PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 2. Sprzedawca nie umożliwia płatności w opcji „za pobraniem”.

IV. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski oraz poza granicami Polski, z tym że wysyłka poza terytorium Polski wymaga ustalenia ze Sprzedawcą kosztów przesyłki.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i/lub usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  • Wysyłka do Paczkomatu InPost,
  • Przesyłka kurierska przez kuriera InPost.
 4. Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni roboczych w przypadku produktów według tabeli rozmiarów a do 14 Dni roboczych w przypadku produktów szytych na indywidualny wymiar klienta. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Sprzedawca informuje, że jeżeli z przyczyn niezależnych od niego, po złożeniu Zamówienia, Produkt byłby niedostępny do wysyłki w czasie ww., zaproponuje Klientowi inny termin lub powiadomi o tym, że realizacja Zamówienia jest niemożliwa i poprosi Klienta o decyzję co do anulowania go w całości lub w części.
 5. Do terminu wysyłki należy doliczyć czas dostawy kurierskiej / do Paczkomatu.

V. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje związane z działaniem strony internetowej lub innymi aspektami Sklepu niż wadliwość Produktów Klient może składać pisemnie na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 k.c.). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja z tytułu wadliwości Produktu może zostać złożona przez Klienta na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a przy braku odpowiedzi uznaje się, że uznał on reklamację za zasadną.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta zostaje wyłączona.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres Sklepu, chyba, że uznanie reklamacji nastąpi po przedstawieniu i udokumentowaniu przez Klienta wad produktu bez przesyłania Produktu. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta koszt dostarczenia produktu ponosi Sprzedawca.
 6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu lub elektroniczne na adres e-mail Sklepu.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest jako załącznik do Regulaminu. Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta może (nie musi) skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz taki zamieszczony jest na stronie internetowej Sklepu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o prawach konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Zwrot nastąpi na adres: ul. Promyk 6/12, 62-070 Dopiewiec. Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu z oryginalnymi metkami oraz dołączonym paragonem lub fakturą. Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta ponosi wszystkie koszty odesłania produktu do Sprzedawcy.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta w przypadku m.in.:
  • gdy przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. Od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta, Sprzedawca może odstąpić w każdym czasie, do momentu odbioru Produktu przez Klienta, a oświadczenie o odstąpieniu może skierować drogą e-mail.

VII. REGULAMIN WYMIAN

 1. Wymiana towaru jest niemożliwa. Jeśli Klient chce zakupić produkt w innym rozmiarze lub kolorze, musi zwrócić oryginalne zamówienie, aby uzyskać pełny zwrot należności, a następnie zamówić nowe produkty.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami o prawach konsumenta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Wszelkie materiały uwidaczniane na stronie Sklepu, np. fotografie, są podlegają ochronie jako przedmiot praw autorskich Sklepu. Zabronione jest wykorzystywanie treści znajdujących się na stronie, w tym kopiowanie, rozpowszechnianie, przerabianie itd. pod groźbą kary umownej w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie (z możliwością dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych).
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy Sklepem a Klientem niebędącym Konsumentem na tle zawartej Umowy Sprzedaży będzie sąd wg siedziby Sklepu.

 

Pobierz załącznik:

Wzór formularza odstąpienia od umowy